ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ทางวิทยาศาสตร์ของชาวอเมริกันลองดูกันว่าชาวอเมริกันมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์กันอย่างไร

Source: http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2011/03/20/click-and-weep/scientific-literacy/

Comments