มิเตอร์ประเทศไทย สถิติของประชากรไทย น่าสนใจครับ

มิเตอร์ประเทศไทย
สถิติของประเทศไทย ตามเวลาจริง

มิเตอร์ประเทศไทย เป็นเครื่องมือนำเสนอสถิติข้อมูลด้านประชากร สุขภาพอนามัย เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ตามเวลาจริง เพื่อสร้างความตระหนักให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญในเรื่องเหล่านี้
สถิติข้อมูลที่นำเสนอ ได้จากการคาดประมาณของ “คณะทำงานฉายภาพประชากร” ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ซึ่งได้ใช้ข้อมูลทั้งการจดทะเบียน และการสำรวจจากแหล่งต่างๆ เช่น ทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย การสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยจากกระทรวงสาธารณสุข คณะทำงานได้นำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เหล่านี้ มาคิดคำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อนำเสนอให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดเหล่านั้นตามเวลาที่เปลี่ยนไป

ตั้งแต่ต้นปีนี้ มีการจดทะเบียนสมรสแล้วกี่ครั้ง
ตั้งแต่ต้นปีนี้ มีการจดทะเบียนหย่าแล้วกี่ครั้ง
โรคอะไรทำให้คนไทยตายมากที่สุด ....


http://www.thailandometers.mahidol.ac.th/

Comments