Posts

Showing posts from March, 2010

ObaMark and Obama

ยืนยันอีกครั้ง กับผลของน้ำตาล High Fructose Corn Syrup

Assignment สำหรับวิชา Advanced Foundry

ประกาศเลื่อนสอบวันเสาร์ที่ 13 มีนาคมนี้