ประกาศคะแนนสอบ PRE 627 Welding Metallurgy II

ผมขอประกาศตะแนนสอบ PRE 627 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งสาขาวิศวกรรมการเชื่อม และวิศวกรรมโลหการ

โดยส่วนใหญ่ทำคะแนนได้ดี มีเพียงบางท่านที่อ่านโจทย์ไม่เข้าใจ (หรือไม่ได้ตั้งใจอ่านให้เข้าใจก่อนตอบคำถาม) ทำให้ได้คะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยมาก ใครที่ได้คะแนนสอบ Midterm นี้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ต้องตั้งใจอ่านหนังสือและทำ Assignment ให้ได้เต็มที่นะครับ

Download คะแนนได้จากที่นี่ครับ

Comments