การสัมมนา New Technology for Energy Saving in induction and heat treatment furnaces

การสัมมนา New Technology for Energy Saving in induction and heat treatment furnaces วันที่ 25 และ 26 มกราคม 2553

บรรยายโดย: Mr. Bernd Gier, Mr. Glynn Jones, Mr. Frank Donsbach Mr. Ali Scharei และ อ. เชาว์ เนียมสอน
บรรยายสรุปเป็นภาษาไทยโดย รศ.ดร. เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร

หลักสูตร 2 วัน : 25-26 มกราคม 2553

กำหนดการ : วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2553

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 - 10.45 น. The newest technology for the induction furnaces to
save energy man power and maintenance cost.
10.45 - 11.00 น. เบรกอาหารว่าง
11.00 - 11.45 น. (ต่อ)
11.45 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 น. The modification of existing furnaces in a way to
save energy and maintenance cost
14.45 – 15.00 น. เบรกอาหารว่าง
15.00 - 16.00 น. การเลือกใช้วัสดุทนไฟ และข้อพึงระวังในการติดตั้งเพื่อให้คงทน

กำหนดการ : วันอังคารที่ 26 มกราคม 2553

09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 - 10.45 น. The heat treatment for the Aluminum and
non-ferrous metals (Copper, Brass etc)
10.45 - 11.00 น.เบรกอาหารว่าง
11.00 - 11.45 น. (ต่อ)
11.45 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 น. The newest technology for extrusion plant
in Aluminum and non ferrous metals.
14.45 – 15.00 น. เบรกอาหารว่าง
15.00 - 16.00 น. ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในกระบวนการทางความร้อนในโรงงานอะลูมิเนียม

สถานที่อบรม : โรงแรม The Emerald ถ.รัชดาภิเษก
ห้อง : PANORAMA I ชั้น14 (http://www.emeraldhotel.com/)

ค่าลงทะเบียนวันละ 800 บาท ลงทะเบียนสองวัน 1,500 บาท โดยรวมถึง ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา ของว่าง และ บุพเฟท์ อาหารกลางวัน

• ฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ชื่อบัญชี โครงการหน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทางหล่อโลหะ
เลขที่บัญชี 237-2-00620-5
• แฟกซ์สำเนาใบฝากมาที่ 02-470-9198 พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ชื่อบริษัท และจำนวนเงิน • สอบถามรายละเอียดที่ info@cemct.net หรือ www.cemct.net โทร: 02-470-9188
• รับจำนวนจำกัด ให้สิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนตามลำดับก่อนหลัง หน่วยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสัมมนาในทุกกรณี /รับใบเสร็จรับเงินได้ในวันงานดาวน์โหลดใบสมัคร

Comments