สารพัน Tagline ของมหาวิทยาลัย ในประเทศไทย

จำนวนของมหาวิทยาลัยมีการเติบโตขึ้นในเชิงปริมาณเป็นอย่างมาก ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน ดังนั้นแต่ละที่จึงพยายามบอกถึงจุดเด่นของตน ผ่าน Tagline ผมได้นำเอาสิ่งที่ท่านอาจารย์กฤษณพงศ์ กีรติกร ได้รวบรวมไว้ มาเผยแพร่ต่อในที่นี่

มหาวิทยาลัยมหิดล Wisdom of the Land
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย The Pillar of the Kingdom
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Planting the Seeds of Knowledge
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ University of Excellence
มหาวิทยาลัยขอนแก่น From Isan Wisdom to Globalization
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Our Soul Is for Benefits of the Mankind
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Morals at the Core, Knowledge at the Base
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Academic Excellence in Science and Technology

และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Professionalism and Integrity

Comments