ประกาศคะแนน PRE 551-651

ผมขอประกาศคะแนนวิชา PRE 551 - 651 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อันประกอบไปด้วย วิศวกรรมการเชื่อม วิศวกรรมโลหการ และวิศวกรรมการผลิตและระบบ ทั้งนี้มีข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจข้อสอบดังนี้

1. นักศึกษาไม่ตีความโจทย์ที่ถามให้ดี เช่น การเกิด Cold working แล้วกรณีใดจะให้เกิดความแข็งเพิ่มขึ้นสูงสุด ไม่ได้ถามว่าอะไรมีความแข็งแรงสูงสุด
2. โจทย์การคำนวน Diffusion ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ให้มาในตาราง เพราะเกินกว่าความจำเป็น
3. พื้นฐานการคำนวณ Miller indices ไม่ได้ อาจเป็นเพราะอ่านหนังสือ แะลทำแบบฝึกหัดมาน้อยเกินไป
4. การอนุญาตให้นำเอาสูตรเข้าห้องสอบ ทำให้นักศึกษาบางคนเกิดความสับสนเพราะไม่รู้ว่าจะใช้สูตรใด เมื่อใด

จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 35.96 S.D. อยู่ที่ 19.32 ผู้ได้คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 82 คะแนน และต่ำสุดที่ 4 คะแนน

ขอให้โชคดีในการเรียนกับ Session ดร.สมบุญ และตั้งใจทำคะแนนให้ดีนะครับ

ผลการประกาศคะแนนอยู่ที่นี่ครับ

Comments