ความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลก


ในทุกปี International Institute for Management Development (IMD) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของโลก ตั้งอยู่ที่เมือง Lausanne ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จะจัดลำดับความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศทั่วโลก ปีนี้ (2009) ประเทศไทยได้ลำดับที่ดีขึ้นหนึ่งลำดับ โดยเราอยู่ในลำดับที่ 26 ของโลก โดยขยับขึ้นจากลำดับที่ 27 ในปีก่อน หากพิจารณาในกลุ่มประเทศอาเซียน เรายังคงตามหลังหลายประเทศ รวมถึงสิงคโปร์ (3) มาเลเซีย (18) ส่วนอินโดนีเซีย (42) และฟิลิปปินส์ (43) อยู่ตามหลังประเทศไทยของเรา


ประเทศที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ซึ่งก็คือประเทศเกาหลีใต้อยู่ในลำดับที่ 27 อย่างไรก็ตามผลการจัดอันดับเช่นนี้ ไม่ได้เป็นการแสดงถึงการพัฒนาประเทศของเราว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่าเกาหลีใต้แต่อย่างใด เพราะมีการนำเอาปัจจัยหลายอย่างมาใช้เป็นเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังแสดงไว้ในเอกสารนี้

Comments