คะแนนวิชา PRE 627 Welding Metallurgy

จากการตรวจข้อสอบกลางภาค ซึ่งใช้เวลานานมากกว่าทุกปี เนื่องจากปีนี้เรามีนักศึกษามาลงทะเบียนในวิชานี้จำนวนมาก จากทั้งสาขาวิศวกรรมการเชื่อม วิศวกรรมโลหการ และวิศวกรรมเครื่องกล คะแนนส่วนบุคคลจะแจ้งในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์นี้ครับ แต่ข้อมูลภาพรวมของคะแนน จากคะแนนเต็ม 90 คะแนน เป็นดังนี้

Minimum 16.00
Maximum 85.00
S.D. 17.64
Average 57.63

และการกระจายตัวของคะแนนที่ได้เป็นไปดังนี้

จากนักศึกษาที่เข้าสอบ 35 คนพบว่ามีการเกาะกลุ่มของคะแนนที่นับว่าดี สำหรับใครที่ได้คะแนนค่อนข้างต่ำ คงต้องพยายามอ่านหนังสือ และ discuss กับเพื่อนให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับ

Comments