เราควรอ่าน Journal Article อย่างไร

สำหรับการเรียนระดับปริญญาโท และเอก มีสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาพึงกระทำจนเป็นนิสัย เป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ คือการอ่านบทความตีพิมพ์ในวารสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวารสารระดับนานาชาติ ที่ได้รับการ review อย่างสมบูรณ์

ผมได้แนบ link สำหรับเทคนิคการอ่านบทความ http://cnx.org/content/m15912/latest/
How to Read a Scientific Article
Summary: Authors: Mary Purugganan, Ph.D. e-mail: maryp@rice.edu; Jan Hewitt, Ph.D. e-mail: jhewitt@rice.edu

ให้นักศึกษาพยายามนำเอาแนวทางเหล่านี้ไปใช้งานในการอ่านบทความ ทั้งสำหรับวิชาที่กำลังศึกษา หรือในการทำวิทยานิพนธ์ครับ

Comments