Research4life เพื่อความเข้าถึงข้อมูลบทความวิจัย


ในอีกไม่นาน (ภายในปีนี้) Elsevier, Springer และ Wiley-Blackwell จะร่วมมือกัน เปิดโอกาสให้ประเทศที่กำลังพัฒนา เพื่อให้สามารถเข้าถึงวารสารในสาขาวิชาหลัก เช่น สุขภาพ การเกษตร ละสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถเข้าถึงบทความวิจัยได้ฟรี เพื่อให้ประเทศเหล่านั้นสามารถพัฒนาการศึกษาและการวิจัยให้ได้ โครงการนี้ดำเนินการโดย UN ครับ ผมคิดว่าประเทศไทย แม้จะเป็นประเทศกำลังพัฒนา แต่อาจไม่ได้เข้าร่วมในโปรแกรมนี้


Comments