ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมการผลิตและระบบ

ผมได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก จำนวน 1 ทุน ซึ่งเป็นรุ่นที่ 11 ของโครงการนี้ครับ ผู้ที่สนใจที่จะสมัครรับทุนนี้จะทำงานวิจัยร่วมกับผมในสาขาที่เน้นเกี่ยวกับโลหะวิทยาที่เกี่ยวข้องกับอะลูมิเนียม

หลักเกณฑ์โดยทั่วไปในการพิจารณาจัดสรรทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 11 คือ


1.คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอรับทุน “ผู้ช่วยวิจัย” คปก.

มีวุฒิปริญญาตรี จะต้องได้เกียรตินิยม และ/หรืออยู่ใน 10% แรกของชั้น
ผู้มีวุฒิปริญญาโท จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ หรือ เสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีคุณภาพที่ สกว. ยอมรับ (โดยพิจารณาจากคุณภาพของผลงานวิจัยที่เผยแพร่และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา) และมีผลการเรียนทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทในระดับดีเป็นที่ยอมรับของ สกว. โดยสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่เหมาะสมที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่จะรับทุน
นักศึกษาปริญญาโทที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาปริญญาเอก (upgrade) จะต้องได้ เกียรตินิยม และ/หรืออยู่ใน 10% แรกของชั้นในระดับปริญญาตรี หรือมีผลการเรียนที่อยู่ในระดับดีและมีผลงานตีพิมพ์หรือเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีคุณภาพที่ สกว. ยอมรับ (โดยพิจารณาจากคุณภาพของผลงานวิจัยที่เผยแพร่และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา)
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่มีประสบการณ์วิจัยและผลงานวิจัยและพัฒนาดีมาก (พิจารณาจากคุณภาพผลงานวิจัยที่เผยแพร่ สิทธิบัตร ฯลฯ และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา) อาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีสัญชาติไทย และสามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลา ในขณะที่ได้รับทุน คปก. (3-5 ปี)

หมายเหตุ *สาขาขาดแคลนได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ (ยกเว้นวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมเคมี) เทคโนโลยีสาขาสำคัญแต่มีผู้ได้ทุน คปก. น้อย สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร และกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสัตว์เศรษฐกิจ ครอบคลุมถึงสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชสวนและพืชไร่เฉพาะด้าน conventional breeding และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


2.เกณฑ์อื่นๆ ที่ใช้เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติทุนควบคู่กับคุณสมบัติของนักศึกษาในข้อ 1.
ในบางกรณี คปก. อาจมีการสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาให้ทุน
คปก. จะให้ความสำคัญต่อหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่จะทำ โดยต้องมีเนื้อหาครบตามที่ คปก. กำหนด
ในบางกรณี คปก. จะให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมของนักศึกษา และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่เสนอมา
นักศึกษาที่สมัครขอรับทุน คปก. ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยอื่นที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับทุนนั้นๆ แล้ว เช่น ทุน พสวท. และทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สควค.) เป็นต้น จะไม่ได้รับการสนับสนุนให้รับทุน คปก.
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยจากสถาบันการศึกษา โครงการ หรือศูนย์ความเป็นเลิศต่างๆ ซึ่งสนับสนุนทุนการศึกษาอยู่แล้ว คปก. จะให้ความสำคัญในการพิจารณาให้ทุน คปก. เสริมกับนักศึกษาที่ได้รับทุนจากสถาบันการศึกษา โครงการหรือศูนย์ฯ ที่มีข้อตกลง (MOU) จะร่วมทุนกับ คปก.
อาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้ทุน คปก. และ/หรือได้ทุนวิจัยอื่นๆ ของ สกว. แล้ว จะต้องมีผลการดำเนินการดี และไม่มีทุน คปก. สำหรับนักศึกษาที่ได้สำเร็จปริญญาเอกไปแล้วนานกว่า 2 ปีค้างปิดโครงการ ตลอดจนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับทุนสำหรับทุนของ สกว. ที่ได้รับไปครบถ้วนแล้ว
ในการพิจารณาให้ทุนนักศึกษา คปก. จะให้ความสำคัญต่อความชัดเจนของความร่วมมือระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาชาวไทยกับอาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ
สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนปริญญาเอกเกิน 2 ปีแล้ว คปก. จะให้ความสำคัญในการพิจารณาเป็นลำดับท้ายๆ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่เกษียณอายุราชการ อาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นชาวต่างประเทศ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำในสถาบันที่นักศึกษาได้รับทุนคปก. จะต้องมีหลักฐานแสดงชัดเจนจากมหาวิทยาลัย/สถาบันนั้นว่า จะสามารถอยู่ทำงานกับมหาวิทยาลัย/สถาบันนานพอที่จะรับผิดชอบดูแลนักศึกษาจนสำเร็จการศึกษา

Comments