ผลคะแนนสอบ Welding Metallurgy

ผมได้ตรวจข้อสอบวิชา welding metallurgy เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ พบว่าผู้ที่ได้คะแนนสูง อยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก และผู้ที่ได้คะแนนต่ำก็อยู่ไม่ถึงครึ่ง สิ่งที่น่าสังเกตคือมีความสัมพันธ์มากระหว่างผู้ที่ทำบันทึกเข้าห้องสอบได้อย่างละเอียด จะทำคะแนนได้ดีกว่า ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะมีโอกาสอ่านหนังสือทบทวน และกลั่นกรองออกมาได้ดีแล้วนั่นเอง

ยังมีการสอบอีกหนึ่งครั้งซึ่งผมจะใช้การสอบลักษณะเดียวกันคือนำบันทึกเข้าได้ 1 แผ่น และสามารถปรับปรุงคะแนนตนได้โดยการทำรายงานที่ดีครับ

ไฟล์คะแนน

Password สำหรับการเปิดคือ รหัสวิชานี้ ไม่ต้องมีเว้นวรรคครับ

Comments