วิธีการตั้งค่า Proxy เพื่อการเข้าถึงฐานข้อมูลของสำนักหอสมุด มจธ.

หากนักศึกษาใช้ระบบ Internet โดยใช้ ISP อื่นที่ไม่ใช่ของ มจธ. อาจเข้าถึงฐานข้อมูลที่ มจธ. เป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ ให้ตั้งค่าได้ตามนี้

สำหรับ Internet Explorer

http://www2.lib.kmutt.ac.th/proxy_ie.pdf


สำหรับ Firefox (แนะนำ เนื่องจากเร็วและปลอดภัยมากกว่า)
http://www2.lib.kmutt.ac.th/proxy_firefox.pdf

Comments