ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ ปี 2550

ลำดับ มหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (บาท)

1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) 208,800
2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 146,000
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 144,000
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 138,200
5 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 136,000
6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 128,000
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน, กำแพงแสน) 128,000
8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 120,000
มหาวิทยาลัยนเรศวร 120,000
มหาวิทยาลัยศิลปากร 120,000
11 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 115,300
12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 113,300
13 มหาวิทยาลัยบูรพา 112,000
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 112,000
15 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 108,000
16 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 82,980
17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 80,000
18 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 79,600
19 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 79,000
20 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 78,000
21 มหาวิทยาลัยมหิดล 73,995


ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร หมายถึง ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ที่มา: ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Comments