วิศวกรไร้พรมแดน Engineers Without Borders

10/01/2008 จาก Voice of America ภาคภาษาไทย

Engineers Without Borders-download mp3

ฟัง Engineers Without Borders

ขณะนี้วิศวกรอาสาสมัครของกลุ่ม Engineers Without Borders หรือวิศวกรไร้พรมแดน กำลังช่วยทำโครงการพัฒนา 300 โครงการใน 45 ประเทศ กลุ่มวิศวกรไร้พรมแดนนี้มีบทบาทช่วยประเทศกำลังพัฒนาอย่างไรบ้าง

Comments