Radon ภัยร้ายที่เพิ่งได้รับรู้

วันนี้มีโอกาสประชุมในคณะทำงานด้าน Research Excellence และได้มีโอกาสรับฟังการนำเสนองานวิจัยในกลุ่ม Indoor Air Quality Research นำโดย ดร.จญาดา บุณยเกียรติ และได้รู้จักกับ Radon ซึ่งผมไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามีอยู่ทุกที่ ทั้งใต้ดินและภายในอาคารโดยติดมากับวัตถุดิบที่ใช้ในการก่อสร้าง
ความร้ายแรงของ Radon นั้น สามารถเปรียบเทียบกับโอกาสเกิดการเป็นมะเร็งในปอดจนเสียชีวิตของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ มากกว่าผู้ที่เมาแล้วขับเสียอีก โดยเป็นสถิติจากประเทศสหรัฐอเมริกา


ทั้งนี้ Radon เป็นก๊าซกัมมันตรังสี ที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่มีรส โดยเกิดจากการแตกตังของธาตุยูเรเนียมในดินที่พบเองตามธรรมชาติ ดังนั้นในอเมริกาจึงมีการให้บริการตรวจวัด Radon และหากตรวจพบก็ต้องหาวิธีการดึงเอา Radon ออกไปจากบ้านโดยการระบายอากาศ เช่นในรูปด้านล่างนี้

ทราบว่าในประเทศไทยมีการรณรงค์ให้ทราบถึงความสำคัญในเรื่องนี้น้อยมาก จึงมีแนวทางที่จะสร้าง Awareness ให้กับคนไทยให้ได้รับรู้ถึงภัยอันตรายใกล้ตัวอีกประการหนึ่ง


Comments