ความพยายามในการต่อสู้กับสภาวะโลกร้อน


สภาวะโลกร้อนนับเป็นหนึ่งในวิกฤติที่โลกกำลังเผชิญ โดยทุกประเทศทั่วโลกล้วนมีส่วนในการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เชื่อว่าเป็นต้นเหตุของสภาวะโลกร้อนทั้งสิ้น

ประเทศไทยแม้เป็นประเทศขนาดเล็ก แต่มีการปลดปล่อย CO2 มากเป็นอันดับ 21 ของโลก (268 Mt ในปี 2004 โดยสูงสุดคืออเมริกา 6046 Mt) แต่ก็ยังดูไม่เลยร้ายเท่ากับการที่ประเทศไทยมีร้อยละการปลดปล่อย CO2 ออกมาเพิ่มขึ้นมากที่สุดจากปี 1990 ถึง 2004 (180%)

รายงานฉบับสมบูรณ์สามารถ Download ได้จาก

Fighting climate change: Human solidarity in a divided world (PDF file: [12,296 KB)

Comments