การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

วันจันทร์และอังคารที่ผ่านมา นอกจากการเข้าทำงานที่ มจธ. ในช่วงเช้าแล้วผมยังต้องเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 โดยในวันจันทร์บ่ายได้เป็นกรรมการในการประกวดผลงานวิจัยด้านโลหะวิทยาที่สนับสนุนโดย บ. Thainox ในงาน Thainox Metallurgy Award 2007 เป็นที่น่าชื่นชมที่มีผลงานดีดีผ่านเข้าสู่การนำเสนอผลงานรอบสุดท้ายทั้งระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ในปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับปริญญาตรีเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และระดับสูงกว่าปริญญาตรีจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนวันอังคารนี้ได้รับเกียรติให้เป็น Chair ของ Session ที่มีการนำเสนอผลงานที่น่าสนใจจำนวนทั้งสิ้น 4 บทความ โดยส่วนมากเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Corrosion ในปีหน้าสำหรับการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 นี้ มจธ. จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

Comments