สถานะภาพการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์

ผมได้รับทราบข้อมูลจาก ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เรื่องสถานะภาพการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ที่ท่านได้วิเคราะห์ข้อมูลไว้ จากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาด้าน Impact factor ของงานวิจัยในประเทศไทย
MATERIALS SCIENCE 1,217 records. AD=(thailand), DocType=All document types; Language=All languages; Database=SCI-EXPANDED; Timespan=2001-2007

Comments