ส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเครื่องบินของบริษัท Airbus รุ่น A380 มาจากการใช้อะลูมิเนียม


การที่เครื่องบินของบริษัท Airbus รุ่น A380 เป็นเครื่องบินพลเรือนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ดังนั้นการลดน้ำหนักของตัวเครื่องบินจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยที่เครื่องบิน Airbus รุ่น A380 นี้ ใช้อะลูมิเนียมมากกว่าเครื่องบินที่มีทางเดินเดียวถึง 10 เท่า และใช้อะลูมิเนียมมากกว่าปริมาณการใช้งานของเครื่องบินที่มีลำตัวกว้างอื่นๆ ถึงประมาณ 3 เท่า ทั้งนี้การใช้อะลูมิเนียมในปริมาณมากขึ้นก็เท่ากับเป็นการลดน้ำหนักของตัวเครื่องบิน และได้มีการประมาณการไว้ว่าหากสามารถลดน้ำหนักลงได้ร้อยละ 10 จะทำให้สามารถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากถึง 90,000 ตันตลอดอายุการใช้งานของเครื่องบิน (ข้อมูลจาก Alcan, inc.)


Comments