๑๐/๑๘/๒๕๕๐

Ubuntu 7.10 พร้อมแล้ว

จะถึงเวลาในการ Update OS ที่ได้รับความนิยมและกล่าวถึงมากที่สุดในวงการ Open Source คือ Ubuntu ที่มหาเศรษฐีหนุ่มชาวอัฟริกาใต้ Mark Shuttleworth เป็นผู้ให้การสนับสนุน โดยมีลูกเล่นใหม่ที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย เพิ่มไปจาก 7.04 เช่น

GNOME 2.20
The Gutsy Gibbon release candidate brings you the latest and greatest GNOME 2.20 with lots of new features and improvements.

Desktop 3D effects
Compiz Fusion is enabled by default and will bring 3D desktop visual effects that improve the usability and visual appeal of the system. Ubuntu 7.10 automatically detects whether the hardware is capable of running compiz; if not, it falls back to normal desktop. Additional effects can be enabled in "System/Preferences/Appearance" under the "Visual Effects" tab. There you can also disable the effects entirely.

Desktop search
The deskbar applet is now included in the default configuration. It allows quick access to your common actions, including opening web bookmarks and searches, sending messages to your contacts, and more.

The Tracker indexer has been added to the desktop, making it easier and faster to search for your documents, photos, music, videos, chat logs, and all other files. You can use Tracker in the search dialog, the file selector, nautilus, or the deskbar applet.

Fast user switching
It is now possible to easily switch between user sessions without the inconvenience of entering your username or password numerous times, a time-saver on computers shared by multiple users.

Firefox plugins in Ubuntu
Firefox now comes with an improved plugin finder wizard that allows users to search and install packaged plugins easily, bringing users a richer web-browsing experience with the integrated security support of the rest of the Ubuntu system:

In addition, users can now open the Ubuntu application installer with a list of packaged Firefox extensions available by clicking on a link in the Firefox Addons dialog:

Dynamic screen configuration
Several drivers, including ones for ATI, nVidia, and Intel graphics chips now support the X Resize and Rotate Extension (xrandr). This enables dynamic monitor detection, and resizing and rotating of video output, for no-fuss support for projectors and external monitors.

If you have this hardware and used MergedFB / Xinerama previously, you may need to update your X configuration to use this new feature.

Graphical configuration tool for X
You can now configure what driver you want to use for your graphic card, change the default resolution for all users or change your monitor's refresh rate without having to turn to the terminal. A new GUI has been added making it easy to adjust your video and monitor settings. This tool can also set up dual screen capabilities for cards that use the Xinerama mode.

Fully automatic printer installation
Printers are now automatically configured by merely plugging them in and turning them on. Printer setup cannot get any easier!

Handling of non-free device drivers
Restricted-manager can now handle drivers which are free in themselves, but which require non-free firmware or other packages to operate. Only three clicks are needed to fetch and install firmware for wireless cards with Broadcom chipsets, and for a number of Winmodems commonly found in laptops, provided that you have an alternative Internet connection.

When restricted-manager detects hardware for which a restricted driver is available, a notification window pops up:

NTFS writing
While previous Ubuntu releases only supported read access to Windows (NTFS) partitions, Gutsy Gibbon now fully supports reading and writing to them, by integrating the NTFS-3g project. This significantly eases file and document sharing with Windows.

Power consumption
Ubuntu includes the latest Linux kernel, featuring dynticks. It allows the processor to use less power and produce less heat. For laptops this means more battery life and burn-free laps and for desktops and media center PCs, a quieter, cooler environment.

Encrypted hard disks
The alternate installer now given you the option to encrypt the entire hard disk (or individual parts if you partition manually). This provides robust data protection for laptops and other mobile devices which may be lost or stolen. Please keep in mind that this only protects the data when the machine is powered off.

AppArmor security framework
This easy-to-deploy kernel technology limits the resources an application is allowed to access and can be used to provide an added layer of protection against undiscovered security vulnerabilities in applications. Head to the AppArmor user guide to learn about this new security feature.

Additional installation profiles for Ubuntu Server
New pre-configured installation options have been added to the Ubuntu Server CD. Mail Server, File Server, Print Server, and Database Server options join existing LAMP and DNS options for pre-configured installations, easing the deployment of common server configurations.

Profile-based Authentication Configuration
Deploying authentication configuration has become a lot easier with the addition of auth-client-config. Files may be added to the profiles database, allowing for an administrator to set up a single profile for site-wide network authentication roll-outs. Find out more about AuthClientConfig.

Improved thin-client support
The speed of LTSP thin clients has been greatly improved through the use of compressed images, and LDM, the thin-client login manager included in Edubuntu, also now has support for autologin, multiple servers, and unencrypted graphics transport as an additional speed boost.

๑๐/๑๗/๒๕๕๐

มจธ. อยู่ที่ไหนในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระบบ Webometrics

Webometrics ของสเปน ประกาศจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกทั่วโลก 3,000 แห่ง ในปี 2550 โดยเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามจำนวนเอกสารตีพิมพ์ออนไลน์ และจำนวนเอกสารที่มีการอ้างอิง ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลของทุกมหาวิทยาลัยที่เผยแพร่ในฐานะข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง website ของสถาบัน และบนฐานข้อมูลอื่นๆ ในประเด็น Volume ของ Web Contents จำนวนไฟล์ที่มีสาระน่าสนใจ จำนวนของผลงานการตีพิมพ์ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา รวมถึงจำนวนผลงานที่เป็นที่ยอมรับของนักวิชาการ Visibility และ Impact น้ำหนักที่ให้ประการหนึ่งคือ Google Scholar !!!

ผลการจัดอันดับล่าสุดของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยมีมหาวิทยาลัยติดอันดับอยู่ 8 แห่ง เรียงตามลำดับดังนี้

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดอันดับที่ 21 เอเชีย ( อันดับที่ 505 ของโลก )
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดอันดับที่ 30 เอเชีย ( อันดับที่ 577 ของโลก )
3. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ติดอันดับที่ 45 เอเชีย ( อันดับที่ 721 ของโลก )
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับที่ 60 เอเชีย ( อันดับที่ 861 ของโลก )
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติดอันดับที่ 68 เอเชีย ( อันดับที่ 894 ของโลก )
6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติดอันดับที่ 69 เอเชีย ( อันดับที่ 896 ของโลก )
7. มหาวิทยาลัยมหิดล ติดอันดับที่ 70 เอเชีย ( อันดับที่ 909 ของโลก )
8. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับที่ 84 เอเชีย ( อันดับที่ 1,009 ของโลก )

ไม่มี มจธ. ใน 1 ใน 100 ในอันดับโลกแล้ว มจธ.อยู่ที่อันดับ 1419 ครับ อย่างไรก็ตามหากอ่านบทความเผยแพร่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ก็ทำให้เข้าใจอะไรได้ดีขึ้น อย่าหลงไหลได้ปลื้ม หรือผิดหวังกับตัวเลขเหล่านี้มากมายไปเลยครับ แต่หากจะต้องการปรับปรุงก็คงต้องหาวิธีการ กำหนดกลยุทธ์อย่างจริงจังลองดูได้ครับ

ส่วนอีกค่ายจากประเทศจีน Academic Ranking of World Universities พบว่าไม่มีมหาวิทยาลัยในไทยที่ติดอันดับเลยครับ รายละเอียดสามารถ load ได้ตามนี้

Top 500 World Universities (Excel) (PDF)

๑๐/๑๖/๒๕๕๐

การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

วันจันทร์และอังคารที่ผ่านมา นอกจากการเข้าทำงานที่ มจธ. ในช่วงเช้าแล้วผมยังต้องเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 โดยในวันจันทร์บ่ายได้เป็นกรรมการในการประกวดผลงานวิจัยด้านโลหะวิทยาที่สนับสนุนโดย บ. Thainox ในงาน Thainox Metallurgy Award 2007 เป็นที่น่าชื่นชมที่มีผลงานดีดีผ่านเข้าสู่การนำเสนอผลงานรอบสุดท้ายทั้งระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ในปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับปริญญาตรีเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และระดับสูงกว่าปริญญาตรีจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนวันอังคารนี้ได้รับเกียรติให้เป็น Chair ของ Session ที่มีการนำเสนอผลงานที่น่าสนใจจำนวนทั้งสิ้น 4 บทความ โดยส่วนมากเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Corrosion ในปีหน้าสำหรับการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 นี้ มจธ. จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน